Vandboring

Vi fremtidssikrer vandforsyningen

Her kan du læse om vores planer for en ny forsyningsstruktur, der skal skaffe mere drikkevand til både Ballerup, Frederikssund og Egedal Kommuner, hvor boliger og industri er i vækst.

En analyse af vandforsyningen i den vestlige del af Novafos' forsyningsområde (Ballerup, Egedal og Frederikssund) konkluderer, at vi har behov for at ændre forsyningsstrukturen for at kunne imødekomme fremtidens krav til forsyningssikkerhed, vandkvalitet og øgede vandmængder. Derudover har vi mange ældre og mindre vandværker i området og er afhængige af at importere vand fra naboforsyninger.

Analysen har affødt projektet ’Vandforsyningsstruktur Vest'. Frem mod 2030 skal vi bygge tre nye vandværker og etablere nye kildepladser med tilstrækkelig kapacitet til at forsyne området med rent drikkevand samt forbinde de nye kildepladser og vandværker med ledninger i ét sammenhængende vandforsyningsområde. Den nye struktur gør os selvforsynende med drikkevand, og vi er ikke afhængige af at skulle importere drikkevand fra naboforsyninger.

Vand nok til alle 

Befolkningstallet i vores forsyningsområde vokser, og frem mod 2050 stiger behovet for drikkevand. Herudover har vi brug for yderligere reservekapacitet, der skal sikre, at vi kan levere vand nok, hvis vi må tage boringer ud af drift på grund af forurening. Vi fortsætter med at have nødforbindelser til de forbrugerejede vandforsyninger i området og har mulighed for med tiden at overtage dem, under forudsætning af, at de selv måtte ønske det. For at kunne levere tilstrækkeligt med vand skal vi etablere nye kildepladser. En kildeplads er det sted, hvor vi pumper grundvandet op. Fra kildepladserne bliver grundvandet ført til vandværkerne.

Robust vandforsyning 

Ballerup, Egedal og Frederikssund bliver i dag forsynet fra ti mindre vandværker. Vandværkerne er utidssvarende indrettet både i forhold til arbejdsmiljø og de krav, vi forventer, der kommer til produktion af vand i fremtiden. De gamle vandværker kan heller ikke fungere som backup for hinanden, da de ikke er forbundet med vandledninger. Med de nye vandværker sikrer vi en robust og sammenhængende vandforsyning, der gør os mest mulig uafhængige af at importere vand fra vores naboforsyninger.

Vandets kvalitet i fremtiden

Novafos finder ligesom resten af landets vandforsyninger, spor af miljøfremmede stoffer i grundvandet. Mængderne ligger under grænseværdien i det vand vi leverer til forbrugerne, men vi er nødt til at forberede os på, at situationen kan forværres, så vi må rense vandet, enten fordi vi finder nye stoffer, fordi koncentrationerne stiger eller, fordi kravene til drikkevandet bliver skærpet. De nye vandværker bliver forberedt til, at vi kan føje renseprocesser til vandbehandlingen, hvis det viser sig nødvendigt.

Et komplekst projekt

Det tager mange år at finde nye vandressourcer, etablere kildepladser, bygge vandværker og anlægge ledninger, der binder det hele sammen i ét sammenhængende forsyningsområde. Processen er kompleks, og inddrager mange interessenter og myndigheder på tværs af region, stat og kommuner.

Vi informerer i så god tid

Vi er endnu tidligt i planlægningen, og der er forhold, som først kan afklares undervejs i projektet. F.eks. kender vi ikke placeringen af vores nye kildepladser og heller ikke kvaliteten af det grundvand, vi skal behandle på vandværkerne. Projektet kan derfor ændre sig undervejs. Vi vil løbende informere om projektet til forbrugerne i Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner. I løbet af processen vil ansøgninger og tilladelser komme i høring.

Vi etablerer nye kildepladser 

En forudsætning for at vi kan forsyne forbrugerne med tilstrækkeligt, rent drikkevand er, at vi etablerer nye kildepladser og udvider en række af vores eksisterende. De kommende år laver vi prøveboringer for at få viden om vandets kvalitet og laver grundvandsmodel-beregninger, så vi kan fastlægge, om vandindvindingen er bæredygtig. Vi skal nemlig sikre, at der er vand nok til både forbrugerne i Novafos, til markvanding, til naturen og til forbrugerejede vandforsyninger i lokalområdet. Flere vandboringer gør os i stand til at kunne håndtere eventuelle fremtidige forureninger. Hvis vandet i en boring er forurenet, kan vi lukke den og tage en anden i brug.

Vi bygger nye vandværker 

Frem mod 2030 skal vi bygge tre nye vandværker i henholdsvis Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner. Den konkrete placering er endnu ikke besluttet, men vi arbejder med placeringer tæt på de eksisterende vandværker. Dog afhænger placeringerne af, hvor vi finder vand til vandværkerne, hvor vi kan købe grunde, og hvor vi ikke er i vejen for beskyttede naturområder.  

Sådan kan det nye Lautrupvang Vandværk i Ballerup se ud. Omgivelserne bliver grønne og åbne for offentligheden og byder velkommen til at lægge vejen forbi, hvad enten du er på cykel eller går tur.

Der er udarbejdet et koncept for de tre vandværker, som fastsætter nogle grundlæggende principper for udformning og indretning. Konceptet beskriver blandt andet mængden af vand, som det enkelte vandværk skal producere samt vandværkernes reservekapacitet og materialevalg. Bæredygtighed er tænkt ind helt fra start. Bæredygtighed handler bl.a. om at afsætte så lille et klimaaftryk som muligt, både i valget af materialer, opførelsen af bygningerne og i den senere drift.

Vi etablerer ledninger

Som den sidste del af projektet skal vi etablere vandledninger: Fra kildepladserne til vandværkerne og mellem vandværkerne. Etableringen af vandledningerne ligger tidsmæssigt sidst i projektet, da ledningernes placering afhænger af, hvor vi opfører vandværker og kildepladser.

Visualisering af Lautrupvang Vandværk

Et nyt og moderne vandværk opført i erhvervsområdet Lautrupvang i Ballerup skal sikre, at Novafos – også fremover – kan levere rent drikkevand. Vandværket bliver arkitekttegnet og ...

Godkendt strukturanalyse

Strukturanalyse af drikkevandsproduktion i Ballerup, Egedal og Frederikssund 2020-2050 er miljøvurderet og godkendt. Strukturanalysen gælder for vandforsyningen af kommunerne: Ballerup, Egedal og Frederikssund. I analysen er indarbejdet, at der kan samarbejdes om forsyning til og fra nabokommuner og -forsyningsselskaber. Analysen er godkendt på Novafos' bestyrelsesmøde den 22. september 2023. 

Bo Lindhardt

44 20 80 00