Gravko

Bæredygtighed

Novafos har fokus på bæredygtighed. Vi ønsker at løfte vores primære opgaver – at levere drikkevand af høj kvalitet og at håndtere spildevand – så bæredygtigt som muligt.

Vi arbejder med vores samfundsansvar, FN’s verdensmål og at med at reducere klima- og miljøpåvirkning samt ressourceforbrug fra vores aktiviteter. 

Novafos integrerer sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter både i den daglige drift, og når vi udbygger og renoverer vores anlæg. Gennem vores ledelsessystem styrer vi de forhold, vi har direkte kontrol med og øver indflydelse på andre relevante forhold, som vi ikke har direkte kontrol over. Vi har størst mulig fokus på vores væsentligste interessenter blandt vores forbrugere, vores ejere, vores medarbejdere og i det omgivende samfund.

Mindst mulig klima- og miljøpåvirkning

Vi kan ikke undgå at påvirke klima og miljø. Processerne i vores vandværker og renseanlæg udleder drivhusgasser, og vi forbruger el, naturgas, diesel og benzin. Når vi bygger nye vandværker eller afløbssystemer, så belaster vi miljøet negativt med brug af brændstof til maskiner og brug af materialer. Derfor handler det om at finde den rigtige balance, hvor vi skaber bedre løsninger med det mindst mulige klimaaftryk.

Fokus på klimatilpasningsprojekter

I alle vores ejerkommuner er vi i gang med klimatilpasningsprojekter, der skal ændre afløbssystemet, så det kan rumme fremtidens regnmængder. Når vi vurderer et anlægsprojekts bæredygtighed, ser vi på funktion, æstetik, økonomi, arbejdsmiljø, energiforbrug og miljøpåvirkning, og vi ser også på klimapåvirkning i form af CO2-aftryk. Vi har igangsat en række pilotprojekter, som skal fokusere på at skabe løsninger, som er så bæredygtige som muligt. Erfaringerne herfra kan vi bruge i vores fremtidige anlægsprojekter.

Feltet er endnu nyt, og den metode, vi bruger i dag, vil helt sikkert ændre sig over de kommende år. Vi følger udviklingen tæt sammen med andre forsyninger og myndigheder, og vores pilotprojekter vil være med til at give ny viden til feltet.

Hvad forstår vi ved bæredygtighed?

Social bæredygtighed

Når vi leverer drikkevand af god kvalitet og sikrer, at vores forbrugere kan komme af med deres spildevand, er vi med til at minimere risikoen for sygdomme. Det er en del af social bæredygtighed. Social bæredygtighed handler også om, at vi skal behandle vores medarbejdere ordentligt, sikre et godt arbejdsmiljø og sørge for, at sikkerheden på arbejdspladsen er i orden. Vi skal desuden bidrage til samfundets udvikling ved f.eks. at ansætte elever i vores organisation. Vi skal påvirke vores omverden ved at indføre sociale klausuler i vores kontrakter med vores leverandører, så vi sikrer, at også de overholder vores retningslinjer for social ansvarlighed.

Økonomisk bæredygtighed

Vores løsninger skal også være økonomisk holdbare. Økonomien skal balancere mellem at holde omkostningerne nede og samtidig sikre det serviceniveau, der er besluttet af vores ejerkommuner. Vi skal sikre et økonomisk optimalt forhold mellem drift og investeringer. Derudover skal vi overholde de økonomiske rammer, der er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Miljømæssig bæredygtighed

Det miljømæssige aspekt af bæredygtighed har mange facetter. Som forsyningsselskab fokuserer vi især på at reducere udledning af næringsstoffer til vandløb, søer og havet ved at håndtere og rense spildevand. Ligesom vi forsøger at indvinde grundvandet så bæredygtigt som muligt. Derudover arbejder vi på at reducere klimapåvirkningen – dvs. CO2-aftrykket – fra vores processer og anlægsprojekter.

Hvis du er blevet nysgerrig på vores arbejde med bæredygtighed, kan du læse mere i baggrundsrapporten til vores seneste virksomhedsrapport.