Driftmedarbejder reparerer vandledning

Novafos er certificeret

Novafos er certificeret efter flere nationale og internationale standarder. Vi kan dokumentere, at vi har styr på vores processer og den måde, vi løser vores opgaver på – lige fra vi indvinder grundvandet, til vi udleder det rensede spildevand.

I Novafos har vi et ledelsessystem. Det er vores styringsværktøj, der sikrer, at vi opfylder de krav, andre stiller til os – vores ejere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder – og som vi stiller til os selv. Kravene er uddybet i vores politiker sammen med vores forretningsprocesser og instruktioner.

Alle medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, som har adgang til Novafos’ IT-systemer, data og informationer, skal gøres bekendt med vores politikker.

Vores certificeringer

Vi er certificeret efter nationale og internationale standarder for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed, samfundsansvar og informationssikkerhed, og vi arbejder hele tiden på at forbedre os.

Vi har disse certificeringer:

 • DS/EN ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse 
 • DS/EN ISO 14001:2015 – Miljøledelse og energigennemgang efter bekendtgørelse nummer 624 af 30/05/2023
 • DS/EN ISO 45001:2018 – Arbejdsmiljøledelse   
 • DS/EN ISO 22000:2018 – Fødevaresikkerhed  
 • DS 49001:2011 – Samfundsmæssigt ansvar  
 • DS/EN ISO 27001:2017 – Informationssikkerhed
 • Akkreditering af prøvetagning i forhold til drikkevand efter DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Vores politikker

Novafos’ politikker beskriver de overordnede mål og handlinger for vores virksomhed. Politikkerne fastlægger vores ambitionsniveau og opsummerer de overordnede mål, som er grundlaget for vores ledelse og styring, de underliggende forretningsprocesser og de nødvendige instruktioner, som vi har fundet nødvendige.

For alle områder vil vi som minimum overholde de bindende forpligtelser, som er en del af vores virksomhed – herunder de krav, som er givet i den lovgivning, vi er underlagt og de krav og forpligtelser, som vi selv, vores ejere og bestyrelser har sat op for vores virksomhed.

 • Alle medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller logistisk adgang til Novafos og Novafos’ IT-systemer, data og informationer, skal gøres bekendt med vores politikker for kvalitet, drikkevandssikkerhed, samfundsansvar, miljø, arbejdsmiljø og IT & informationssikkerhed.
 • Vi styrer de forhold, vi har direkte kontrol med og øver indflydelse på forhold i vores værdikæde som vi ikke har direkte kontrol med.
 • Vi inddrager forventninger og behov hos vores væsentlige interessenter i vores beslutninger
 • Vores kontrol med forhold udenfor vores virksomhed sker især gennem udbud og aftaler, vi indgår om indkøb af varer og ydelser.
 • Vi overholder gældende lovkrav og andre bindende forpligtelser.
 • Vi forebygger og forbedrer vores performance gennem identificering af risici og muligheder.
 • Med væsentlige interessenter mener vi vores ejere, forbrugere, vores medarbejdere og andre udpegede interessenter i det omgivende samfund.
 • Med bindende forpligtelser mener vi både de krav, som er givet i den lovgivning, vi er underlagt og de krav og forpligtelser, som vi selv, vores ejere og bestyrelser har besluttet for vores virksomhed.

Politik for kvalitet 

 • Vi sikrer høj kvalitet og god hygiejne i forbindelse med produktion og distribution af drikkevand og transport og rensning af spildevand.
 • Vi arbejder for at være en effektiv og veldrevet forsyningsvirksomhed med god kundeservice og tilfredse kunder.
 • Vi vurderer og følger op på de strategiske og operationelle mål, vi sætter os.
 • Vi sikrer løbende forbedringer af vores integrerede ledelsessystem og vores præstationer.
 • Med veldrevet og effektiv mener vi, at vi møder og behandler vores kunder og samarbejdspartnere på en positivt og effektivt.
 • Det omfatter arbejdsgange i forbindelse med etablering af boringer, drift og servicering af alle anlæg, indvinding af grundvand og behandling og distribution af drikkevand til forbrugeren og etablering af ledninger til bortledning og rensning af spildevand i et samlet vandkredsløb.
 • Strategiske mål omsættes til operationelle mål og handlinger for alle dele af virksomheden og alle områder i det integrerede ledelsessystem med udgangspunkt i gældende lovkrav og andre forpligtelser, som Novafos har tilsluttet sig.
 • Vi producerer drikkevand af god kvalitet og vi sikrer effektiv og god rensning af spildevand.

Politik for samfundsansvar

 • I Novafos har vi ansvar for, at vi opfører os ordentligt og bidrager til at løse både lokale og globale udfordringer.
 • Vi tager udgangspunkt i det hele menneske, og vi integrerer sociale, samfundsmæssige og miljø- og klimamæssige hensyn i vores aktiviteter både i den daglige drift, når vi bygger nyt, og når vi renoverer vores anlæg.
 • Vi arbejder på, at vores aktiviteter og anlæg udføres og driftes så bæredygtig som muligt.
 • Som ansvarlig virksomhed, tager vi ansvar for de aktiviteter vi udfører og igangsætter.
 • Derfor har vi indarbejdet kædeansvar i vores kontrakter, hvor dette giver mening og vi arbejder med at klimasikre vores anlæg og vi arbejder på at beregne og reduceres vores klimaaftryk fra vores aktiviteter.

Politik for drikkevandssikkerhed 

 • Vi betragter drikkevand som en fødevare og med udgangspunkt i standarden for fødevaresikkerhed – ISO 22000 - styrer vi vores produktion og distribution af drikkevand. I Novafos kalder vi det Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS).
 • Vi forebygger svigt i drikkevandssikkerheden gennem løbende risikovurderinger, ved planlægning og forebyggende styring af drift herunder indkøb.
 • Når eksterne arbejder for Novafos, stiller vi samme krav til deres omgang med drikkevandssikkerhed, som vi stiller til os selv.
 • Ved produktionen af drikkevand – tager vi udgangspunkt i hele vandets kredsløb – fra vi indvinder grundvandet på vores kildepladser, ved produktionen af drikkevand på vores vandværker, og ud til forbrugeren via vores distributionsnet.
 • Vi er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 til at udtage prøver til drikkevandskontrol, og vi udtager løbende prøver til driftskontrol af vores drikkevand i hele vandets kredsløb.
 • Drikkevandssikkerheden er vigtigt når vi køber ind, så vi sikrer, at materialer i kontakt med drikkevandet ikke giver anledning til kontaminering af drikkevandet. Det er derfor et krav, at materialer er godkendt enten til drikkevand eller fødevarer.
 • Vi sikrer, at vi kan spore de materialer vi indbygger, som har direkte kontakt med drikkevandet.

Miljø og klima

 • Vi har et særligt ansvar for at værne om vores fælles ressourcer, og vi tilstræber, at vores aktiviteter har så små påvirkninger af vores omgivende miljø som muligt.
 • Vi er en ressourcebevidst virksomhed, der sætter mål for vores forbrug af ressourcer, både fossile og fornyelige materiale- og energiressourcer samt for produktion og håndtering af affald.
 • Vi tager udgangspunkt i vandets kredsløb fra grundvandsdannelse til håndtering og udledning af regn- og spildevand til recipient.
 • Vi indvinder grundvandet og producere drikkevand med så lille indvirkning på miljø og klima som muligt.
 • Vores ansvarlighed omfatter tillige vores håndtering af spildevand, som vi renser inden vi leder det ud til recipienterne.
 • Vi arbejder på at fremme lokal håndtering af regnvand og klimatilpasser løbende vores anlæg.
 • Vi arbejder løbende med at energieffektivisere vores anlæg og på, at vores rensning af spildevandet kan gå fra at være energiforbrugende til at blive energiproducerende.
 • Vi har særligt fokus på at minimere udledning af klimagasserne, fx methan og lattergas.
  Når vi anlægger nyt, har vi en forventning om at vores bidrag til den globale opvarmning bliver så lille som muligt, ved at vælge så bæredygtige løsninger som muligt.
 • Med certificeringen efter standarden for miljøledelse ISO 14001 og Bek. 624 af 30/09/2023, har vi en forventning om, at vi altid har fokus på miljø og energi i hele vandkredsløbet. 

Politik for arbejdsmiljø

 • Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource og prioriterer et godt arbejdsmiljø højt med fokus på forebyggelse og systematisk identifikation af risici og muligheder.
 • Vi har en forventning om, at vores medarbejdere trives med deres arbejde og har et sundt og sikkert arbejdsliv.
 • Vi sikrer arbejdsmiljøet hos vores medarbejdere og leverandører - både når vi anlægger ny og når vi renoverer vores eksisterende anlæg
 • Med vores arbejdsmiljøcertificering kontrollerer vi, at vi i Novafos løbende arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet gennem dialog og forbedrede arbejdsmetoder til gavn for både virksomhed og medarbejdere.
 • Når vi planlægger, projekterer og anlægger eller renoverer anlæg indgår arbejdsmiljø og sikkerhed i aftalegrundlaget med eksterne parter i alle projektets faser og efter overdragelsen til drift.

Politik for digitalisering og IT- og informationssikkerhed

Vi anvender digitalisering for at:

 • fastholde og forbedre kvaliteten af vores ydelser og skabe effektive arbejdsgange.
 • sikre rettidig og korrekt kommunikation med vores kunder og samarbejdspartnere og vedligeholde et fuldstændigt, opdateret og kvalitetssikret datagrundlag for vores beslutninger.
 • Vi arbejder på at fastholde et højt sikkerhedsniveau med høj tilgængelighed, integritet og nødvendig fortrolighed i vores håndtering af data.
 • Vi anskaffer modne og stabile IT-løsninger som er baseret på anerkendte standarder og som kan samarbejde gennem deling og udveksling af data. Vi tilstræber et højt kompetenceniveau i organisationen for at drage størst mulig fordel af de muligheder som teknologien giver.
 • Vores IT-arkitektur og systemlandskab etableres med et højt sikkerhedsniveau i erkendelse af at Novafos er en del af nationens kritiske infrastruktur. Ligeledes tilstræber vi en høj grad af standardisering for at gøre systemerne driftssikre og vedligeholdelsesvenlige.
 • Vi ønsker høj tilgængelighed og lav risiko for nedbrud under hensyntagen til kritikaliteten af de pågældende systemer, og vi sikrer integritet og fortrolighed i vores håndtering af data.

Politik for dataetik

 • Vi arbejder løbende med at forbedre praksis, når vi indsamler og bruger data.
 • Novafos holder sig opdateret med den teknologiske udvikling omkring håndtering og kommunikation af data og
 • Sikrer at personhenførbare data håndteres fortroligt, herunder oplysninger fra såkaldte ”big data” værktøjer.
 • Med vores indsats for digitalisering har vi fokus på at opretholde forsyningssikkerheden og at sikre effektiv drift af vores systemer og tjenester.
 • Vi registrerer kun personhenførbare data i det omfang dette pålægges os af lovgivningen eller kræves for at gennemføre vores forsyningsvirksomhed. Kun identificerede og godkendte brugere har adgang til behandling af sådanne oplysninger.
 • Vi overholder kravene fra GDPR-lovgivningen med henblik på anvendelse og videregivelse af data, som kan henføres til personer eller enkeltvirksomheder.
 • IT-værktøjer som søger at finde mønstre i store, ustrukturerede datamængder (såkaldte ”big data”- værktøjer) eller som systematisk inddeler personer eller husstande i kategorier baseret på oplysninger om deres adfærd (såkaldt ”profilering”), må kun anvendes hvor det har et relevant teknisk formål, som ikke kan opnås på anden vis. Sådanne anvendelser skal i alle tilfælde godkendes af virksomhedens ledelse og indgå i årsrapporten om bæredygtighed.
 • Personoplysninger om ansatte samt data om deres adfærd, herunder brug af køretøjer, anvendelse af it-udstyr eller systemer, gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver, mv., må alene indsamles hvor der findes et legitimt behov eller hvor der findes hjemmel hertil. Sådanne anvendelser forelægges MED-udvalget efter en konkret vurdering.

Politik for Asset Management

 • I Novafos planlægger og prioriterer vi investeringer i anlægsaktiver, så vi sikrer fortsat høj forsyningssikkerhed.
 • Vi udarbejder og vedligeholder reinvesteringsplaner og mål for vores aktiver.
 • Vi forpligtiger os til at investere ud fra veldefinerede mål, der sikrer en balance mellem serviceniveau, risici og muligheder samt omkostninger.
 • Med afsæt i vores operationelle strategi og målet om en certificering efter ISO 55001, vil vi implementere og anvende Asset Management, som et strategisk redskab til at forbedre vores rolle som aktivforvalter.
 • Opbygger, vedligeholder og løbende forbedrer ledelsessystemet til styring af aktiver. Ledelsessystemet til styring af aktiver indeholder en strategisk plan og mål, reinvesteringsplaner og støttfunktioner, der er i overensstemmelse med Novafos’ ejervisioner.
 • Udarbejder og vedligeholder reinvesteringsplaner og mål for 9 aktivgrupper:
  Vandledninger, vandværker/vandbeholdere, vandboringer, vandmålere, pumpestationer, afløbsledninger, åbne bassiner, lukkede bassiner og renseanlæg.
 • Udarbejder og vedligeholder risikovurderinger af vores anlægsaktiver, der er i overensstemmelse med Novafos’ tilgang til risikoledelse.
 • Identificerer, forbedrer og vedligeholder det nødvendige datagrundlag for vores anlægsaktiver, herunder fx totaløkonomi, risikoniveau og præstationer, for at kunne planlægge drift, vedligehold, renovering og fornyelse mere systematisk og sætte ind dér, hvor det giver mest værdi.
 • Opbygger, vedligeholder og løbende forbedrer fælles arbejdsgange, støttefunktioner og kompetencer, der kan bidrage til en kortere og dokumenteret vej til beslutninger.
 • Evaluerer og forbedrer vores system til styring af aktiver løbende.