Visualisering af Kagsåparken

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Når det regner kraftigt, har afløbssystemet omkring Kagsåparken svært ved at følge med. Spildevand og regnvand presser sig op gennem de overfyldte kloakker og løber direkte ud i Kagså og skaber oversvømmelser med en uhygiejnisk blanding af regnvand og spildevand. Derfor er Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, HOFOR og Novafos gået sammen om at forbedre afløbsforholdene omkring Kagsåparken.

Kagsåparken skal klimatilpasses og omdannes til en regnvandspark med plads til 100.000 kubikmeter regnvand. Regnvandsparken skal sikre renere vand og færre oversvømmelser og vil samtidig gøre parken rig på nye oplevelser.

Fra 50 til 5 overløb med spildevand om året 

Den nye bassinledning vil kunne begrænse de nuværende overløb fra afløbssystemet til Kagså, som i dag sker mere end 50 gange om året, til i gennemsnit 5 gange om året.

Gladsaxe og Herlev Kommuner planlægger at gennemføre andre projekter, der skal adskille regnvand og spildevand i området efter 2027. Det vil nedsætte antallet af overløb yderligere. Det betyder, at vandet i strømrenden vil blive markant renere, end den er i dag. Ændringerne vil også begrænse lugtgener.

Anlæg af adgangsveje til arbejdstrafik

I oktober 2023 tager vi første skridt i etableringen af Kagså Regnvandspark, når vi anlægger adgangsveje til arbejdskørsel. Vi forventer at være færdige med vejene i februar 2024. Vi etablerer to adgangsveje – én ved Klausdalsbrovej og én ved Herlev Ringvej.

Vi holder stien gennem parken åben for cyklister og gående, mens vi anlægger adgangsvejene. Der kan være kortere perioder med omkørsel – de vil blive skiltet. Vær opmærksom på lastbiler og andre arbejdsmaskiner, når du bruger stien.

Fra januar 2024 spærres viadukten under Herlev Ringvej for cyklister og gående, fordi vejen og viadukten skal gøres klar til både Kagsåparkens Regnvandsprojekt og letbanen. Arbejdet udføres i samarbejde med Hovedstadens Letbanes entreprenør. Der vil blive skiltet en alternativ rute uden om parken, når vi nærmer os.  

Kagsåparken vil være lukket fra starten af 2024 og frem til slutningen af 2027, hvor den nye regnvandspark indvies. Det sker af hensyn til sikkerhed og for at kunne gennemføre arbejdet mest effektivt. Vi informerer mere om anlægsarbejdet og hvordan det kommer til at påvirke naboer, brugere og trafikanter, når vi nærmer os.

Sådan informerer vi om projektet

Vi vil informere her på hjemmesiden, når der er nyt om projektet. Ved særlige milepæle i projektet vil vi informere de nærmeste naboer i nabobreve. Vi tager direkte kontakt til naboer, der kan blive direkte berørt af projektet – eksempelvis fordi vi skal undersøge brønde eller tilslutninger på deres matrikel.

Projektet strækker sig fra 2022-2027

  • September 2022: Drop in-arrangementer i Kagsåparken
  • Maj 2023: Dialog med naboer om aftaler og deklarationer
  • April-juni 2023: Arkæologiske forundersøgelser og jordbundsundersøgelser
  • September 2023: Parkvandring 
  • Oktober 2023: Anlægsstart – vi etablerer adgangsveje til anlægsarbejdet.
  • Marts 2024: Anlægget af regnvandsparken går i gang
  • Ultimo 2027: Den nye regnvandspark indvies.

Find svar

Har finder du svarene til de spørgsmål, vi oftest får om projektet. 

Hvad er formålet med projektet?

Formålet med Kagsåparkens Regnvandsprojekt er at sikre renere vand i Kagså og i Harrestrup Å.  Samtidig skal den nye regnvandspark forberede klimatilpasningen af et større område. I dag kan kloaksystemet ikke følge med under kraftig regn, og det sker derfor op til 50 gange om året, at der løber blandet spildevand og regnvand ud i åen fra 17 forskellige udløb. Det belaster vandmiljøet, og det er forsyningerne og kommunerne forpligtet til at gøre noget ved. Derudover skal vi genetablere parken, så den fortsat er et rekreativt område.

Hvorfor skal parken være helt lukket under anlægsarbejdet?

Parken vil være lukket under hele anlægsarbejdet af sikkerhedshensyn. Det skyldes, at hele parken bliver et stort arbejdsområde, og at lastbiler og andre store maskiner dagligt kommer til at køre gennem parken. Entreprenøren vil arbejde flere steder i parken på en gang, og det vil derfor være for farligt med cyklister og fodgængere sammen med de store maskiner.

Hvorfor har I tidligere sagt, at parken ville blive lukket etapevis?

Vi har tidligere meldt ud, at vi kiggede på, om vi kunne lukke parken etapevis for at genere cyklister og andre brugere af parken mindst muligt. Det kan desværre ikke lade sig gøre af hensyn til sikkerheden og logistikken i anlægsarbejdet. Vi beklager, at vi ikke har været tydelige om, at det var en mulighed vi undersøgte og ikke en endelig beslutning.


Hvor kommer arbejdstrafikken ind i parken?

Arbejdstrafikken kommer ind to steder i parken. I den nordlige del af parken anlægger vi en adgangsvej fra Klausdalsbrovej, og i den sydlige del af parken anlægger vi en adgangsvej ved Herlev Ringvej. Vi anlægger adgangsvejene fra oktober-december 2023.

Kan vi komme på tværs af parken under anlægsarbejdet?

Ja, vi holder den tværgående sti fra Ederlandsvej og Juni Allé åben under anlægsarbejdet. Vores entreprenør skal sørge for, at det bliver sikkert for cyklister og gående at krydse, selv om der arbejdes i området. Kagsåvej vil også være åben under anlægsarbejdet; der kan være kortere perioder, hvor vi er nødt til at spærre den, og det vil vi informere om inden. Derudover undersøger vi muligheden for, at vi kan åbne for cyklister og gående på tværs af parken mellem Langdyssen og Kagsåkollegiet uden for arbejdstid, men det ved vi først om er muligt, når entreprenøren er kommet på.

Er anlægsarbejdet koordineret med letbanens arbejde på Ring 3?

Ja, arbejdet er koordineret med letbanens arbejde. Letbanen skal efter deres plan være færdig på ringvejen i oktober 2023. Vi begynder at etablere adgangsveje i oktober 2023 og på selve anlægsarbejdet i Kagsåparken i marts 2024. Kagsåparkens Regnvandsprojekt blev blandt andet udskudt i tre år, fordi det ikke var praktisk muligt at gennemføre to så store anlægsarbejder på samme tid. Vi holder stadig løbende koordineringsmøder med Hovedstadens Letbane, men vi har naturligvis ikke indflydelse på deres arbejde eller tidsplan.

Hvor skal cyklisterne køre, når parken er lukket?

Vi har foreslået ruter på de omkringliggende villaveje – en rute i hver retning. Ruterne tager udgangspunkt i, at det både skal være så trafiksikkert og så hurtigt som muligt for cyklisterne. Ruterne bliver skiltet, og vi kommer i det hele taget til at kommunikere om de alternative ruter i god tid, inden det bliver aktuelt. Vi er godt klar over, at mange cyklister benytter stien gennem parken dagligt, og at det bliver mere besværligt for dem med omkørslerne.

Hvorfor skal stien ligge tættere på haverne i en del af parken?

Stien bliver i den sydlige del af parken flyttet ud i siden, og det vil flere steder sige, at den kommer tættere på haverne end i dag. Der er flere årsager til at stien er rykket ud i siderne, men den vigtigste er at skabe så meget plads som muligt til vandet i de nye regnvandssøer og lavninger.

Hvad gør I for at gøre det mere sikkert at være fodgænger på den nye sti?

Den nye sti bliver bredere end i dag. Den bliver udvidet fra 2,5 til 3 meter i den nordlige del af parken og får desuden en afstribning i midten, så gående og cyklister bliver adskilt.

Hvor meget beplantning skal fjernes for at gøre plads til regnvandssøer?

Vi er desværre nødt til at rydde en stor del af bevoksningen i parken. Det er ca. 70 % af træer, buske og urter, der skal fjernes for at gøre plads til de nye regnvandssøer og lavninger, hvor vandet kan samle sig under skybrud. Vi skal også flytte mange af de ledninger, der ligger under jorden og lægge en stor bassinledning, der hvor åen ligger i dag, og det betyder også, at vi må rydde bevoksning. Når vi skal flytte åen, er vi også nødt til at fjerne en del bevoksning. I området mellem Juni Allé og Klintekongevej rydder vi derfor som udgangspunkt store dele af beplantningen. Det betyder desværre, at også de store træer langs den eksisterende å fjernes på dette stykke. Beplantningen langs støjskærmen bevares.


Hvordan genplanter I?

Når vi skal genetablere parken, genplanter vi meget bevoksning i de områder, hvor der ikke skal være plads til regnvandet – både træer, buske og urter – for at genskabe en grøn park. Vi planter varieret beplantning og i forskellig størrelse; det vil både være grupper af træer og enkeltstående træer, der har en højde på 4-6 meter, når de plantes og lavere skovbeplantning på 1-1,5 meter og beplantning i størrelser derimellem. Noget beplantning vokser hurtigt, mens andet tager længere tid om at vokse til.