Barn på en mark

Klimatilpasning på Nattergaleengen

Hørsholm Kommune har besluttet, at området omkring Nattergaleengen skal separatkloakeres. Det vil sige, at regnvand og spildevand skal adskilles i hver sin kloak.

Novafos skal som forsyningsselskab anlægge de ny regnvandskloakker og forsinke og rense regnvandet på Nattergaleengen, inden det ender i naturen. I forbindelse med separatkloakeringen skal vi foretage nogle forundersøgelser, og landmålere og geoteknikere vil derfor færdes i området. Vores rådgiver, Niras, skal bl.a. foretage en droneopmåling.

Sådan håndterer vi regnvandet på Nattergaleengen

Vi er startet på planlægningen af, hvordan vi skal håndtere regnvandet i området. På Nattergaleengen forslår vi, at der anlægges tre grønne regnvandsbassiner. I vores forundersøgelser har vi kortlagt jordbunden, og bassinerne skal ligge der, hvor regnvandet naturligt samler sig og har mulighed for at sive ned i jorden.

Indgår naturligt i landskabet

Regnvandsbassinerne vil blive indarbejdet med respekt for det eksisterende landskab, og samtidig vil de bidrage til en forbedret vandbalance i den eksisterende sø. Inden vandet ledes til den eksisterende sø, vil det blive renset i regnvandsbassinerne. Det er vigtigt, at regnvandsbassinerne bliver passet ind i de eksisterende omgivelser med bl.a. boldbane og stier, så Nattergaleengen også fremover er et attraktivt sted at gå tur og opholde sig.

Projektets tidsplan

Sidst i marts 2023 holder vi et borgermøde på Nattergaleengen. Interesserede kan deltage i en gåtur i området for at høre om Novafos' ideer. Efter borgermødet fortsætter Novafos planlægningen og projekteringen af projektet frem mod Hørsholm Kommunes endelige beslutning. Den endelige beslutning træffes i forbindelse med, at Hørsholm Kommune sender spildevandsplanen i høring og til godkendelse i Miljø- og Klimaudvalget og kommunalbestyrelsen. Vi forventer først at kunne gå i gang med vores anlægsarbejde på Nattergaleengen i 2025.

Rikke Tamborg Hegner

Projektleder
44 20 80 10