Regnvand på egen grund

Spildevand for sig – regnvand for sig

I mange kommuner er afløbssystemet gammelt. Det er anlagt i en tid, hvor spildevand og regnvand løb i samme rør. Med nutidens og fremtidens regn er afløbssystemet ikke stort nok og risikerer at løbe over. Det betyder, at spildevand blandet med regnvand ender i søer, vandløb, havet eller på veje og i kældre. Derfor går mange kommuner i gang med at separatkloakere.

Når man separatkloakerer, adskiller man regnvand og spildevand. Spildevand fra bad, toilet og køkken bliver ledt til et renseanlæg, mens regnvand fra veje, tage, terrasser og indkørsler bliver ledt tilbage til naturen. Der er flere måder at håndtere regnvandet på, og løsningerne kan skabes både under jorden og på overfladen. Mulighederne afhænger af de lokale forhold: Hvilken vej løber vandet, og løber det til en sø, et vandløb eller havet? Hvordan er jordens sugeevne – kan regnen sive ned i bede, eller skal man bygge underjordiske bassiner, som kan opsamle og forsinke regnvandet? Og er der grønne arealer til rådighed, hvor man kan skabe regnvandssøer?

Alle disse forhold skal analyseres og beregnes før, man kan lægge sig fast på, hvordan separatkloakeringen konkret skal udføres. 

Hvorfor separatkloakerer man?

Klimaet ændrer sig. Det regner oftere, og regnen falder med større intensitet. Samtidig er byerne vokset, og veje, stier, indkørsler og fortove har fortrængt grønne områder, hvor regnen før kunne sive ned. Det betyder mere regn til kloakkerne, som ikke er dimensioneret til de stigende vandmængder. Når der ikke er plads i kloakken er konsekvensen, at regnvand blandet med spildevand bliver presset op på lavtliggende veje og kældre. I ekstreme situationer kan renseanlæggene ikke følge med, og det kan være nødvendigt at lukke regnvand blandet med spildevand ud i naturen.    

Man separatkloakerer altså for at få plads til de stigende regnmængder, så vi undgår oversvømmelser og beskidt vand i vores vandmiljø. Det kan du se i filmen her:

Ved tryk på afspil accepterer du cookies og sporing fra den eksterne video-leverandør.

Hvad gør Novafos, og hvad skal grundejerne gøre?

Novafos har ansvar for hovedkloakken, der løber i vejen. Den mest brugte løsning, når man separatkloakerer, er, at anlægge en ekstra ledning under jorden, så regnvand og spildevand kan løbe i hvert sit rør. Men man kan også separatkloakere ved at lade regnvandet løbe på overfladen i render og grøfter eller sive ned i bede. Løsningen afhænger af, hvad der praktisk kan lade sig gøre i din kommune. 

Som forsyningsselskab må Novafos ikke arbejde på din private grund. Derfor skal du selv sørge for at adskille spildevand og regnvand her med hjælp fra en autoriseret kloakmester.  

Hvem fortæller mig, hvad der skal ske i min kommune?

Det er kommunen, der beslutter, om der skal separatkloakeres. Beslutningen vil fremgå af kommunens spildevandsplan eller et tillæg til spildevandsplanen, og det er kommunen, der giver dig besked, hvis du skal separatkloakere på din grund. 

Novafos' opgave er at separatkloakere den offentlige del af afløbssystemet, og vi står for planlægningen, der ligger forud for, at arbejdet kan gå i gang.  I samarbejde med kommunen guider Novafos dig i processen. 

Hvor langt er min kommune?

Hvis vi er i gang med at separatkloakere i din kommune, kan du læse om projektet her.

Læs om planerne i Gentofte Kommune

Læs om planerne i Gladsaxe Kommune 

Læs om planerne i Hørsholm Kommune

Læs om planerne i Rudersdal Kommune