Visualisering af bydelen Vinge

En by i naturen

I det åbne landskab sydøst for Frederikssund udvikler Frederikssund Kommune byen Vinge. Det er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 370 hektar eller næsten 20 % større end Ørestaden.

Når Vinge er fuldt udbygget, vil der være ca. 20.000 indbyggere og omkring 4.000 arbejdspladser i byen, som Novafos skal forsyne med rent drikkevand og aflede regn- og spildevand fra.

I 2017 har vi i samarbejde med Frederikssund Kommune anlagt et forsinkelsesbassin i boligområdet Deltakvarteret nord for Vinge C. Forsinkelsesbassinet, der er udformet som et delta, fungerer som et rekreativt element, der kan forsinke regnvand op til en 100-års hændelse. Med 100-års hændelse menes  et regnvejr, der rent statistisk kun sker en gang hvert hundrede år. Vi har derudover etableret afløbs- og drikkevandsledninger til Erhvervsområde Nord.

Planlægning

Vi har desuden i 2019 arbejdet på kloakering af området omkring den nye togstation i Vinge. Når vi ved mere om udviklingstakten i Vinge C, vil vi genoptage planlægningen af en hovedledning til spildevand mellem Vinge og Frederikssund Renseanlæg.

På nuværende tidspunkt arbejder vi på at kloakere Slots- og Kulturstyrelsens fællesmagasin, der kommer til at ligge syd for Vinge C. I den forbindelse skal vi etablere et stort bassin til forsinkelse og rensning af regnvand, inden det ledes til Skenkelsø Sø. Bassinet kommer til at indgå som en naturlig del af det grønne hjerte i Vinge.  

Afslutningsvis arbejder vi tæt sammen med Frederikssund Kommune på at afdække mulighederne for at  lede regnvand fra Vinge C til Marbækrende. På nuværende tidspunkt håndterer vi det regnvand, der kommer fra Vinge C – hovedsageligt stationsområdet og de etablerede veje i Vinge – på et midlertidigt nedsivningsanlæg i det vestlige Vinge.  

Fakta om projektet

  • Anlægssum:  30-60 millioner kroner
  • Periode: 2016-2040