Furesø

Vandrenseanlæg ved Holte Havn

Vejlesøs miljøtilstand er stærkt forringet – blandt andet på grund af de mange overløb, som belaster søen med fosfor. Herudover skete der i 2018 et brud på spildevandsledningen, som løber tværs gennem Vejlesø, hvilket medførte en yderligere belastning af søen.

Rudersdal Kommune og Novafos har vurderet, at et vandrenseanlæg – et anlæg der renser vandet for fosfor – er den optimale løsning. Vandrenseanlægget vil på kort sigt rense op efter forureningen og rense vandet mere effektivt for fosfor, indtil separatkloakeringen er gennemført. På lidt længere sigt kan anlægget sørge for den nødvendige rensning af regnvandet inden udledning til søen.

Læs mere på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Her kan du også se en 3D-simulering af, hvordan det kommende vandrenseanlæg ved Holte Havn vil se ud.

Vi forbedrer vandkvaliteten med ny renseteknologi

Ind til det nye vandrenseanlæg står klart, udskifter vi det eksisterende filteranlæg med et midlertidigt vand-renseanlæg, der effektivt vil forbedre vandkvaliteten i Vejlesø. Anlægget forventes taget i drift i starten af 2024. Mens vi arbejder, er det nødvendigt at etablere en byggeplads ved Vejlesøvej.

Vi starter byggeplads op nu

I den nærmeste tid gennemfører vi nogle geotekniske undersøgelser for at undersøge jordbunden samt fælder og beskærer en række træer, hvor vandrenseanlægget placeres. Endeligt afskærmer vi arbejdsområdet med et arbejdspladshegn og lægger køreplader for at beskytte området. Arealet vil efter planen være inddraget til byggeplads i hele anlægsperioden frem til udgangen af 2026.

Vi beklager de gener, byggepladsen kan medføre

Vi forventer, at vi kommer til at bruge en dag eller to på at fælde og beskære træer: Herudover bruger vi en dag på at gennemføre geotekniske undersøgelser i form af boringer, der kan medføre støj. Arbejdet udføres i tidspunktet kl. 07.00-17.00. Vi beklager de gener, byggepladsen alligevel kan medføre for jer som naboer og forsøger at mindske generne mest muligt.

Inge Thorsgaard

Kommunaansvarlig for Rudersdal Kommune
44 20 82 55

Aksel Steen Olsen

Projektleder
44 20 81 67