EU varsler grøn omstilling

Energineutrale renseanlæg og langt skrappere krav til rensning af spildevandet. Det kan vi se frem til i 2040, når EU’s udkast til byspildevandsdirektiv bliver vedtaget. Direktivet varsler en gennemgribende og grøn omstilling af hele spildevandssektoren, som vil gavne både mennesker, natur og klima.

Øresund

Novafos byder den ambitiøse omstilling velkommen.

Novafos ruster sig til fremtidens krav

”Udmeldingen fra EU ligger helt i tråd med vores arbejde og ambitioner” fortæller Carsten Nystrup, administrerende direktør i Novafos, og fortsætter: ” I Novafos er vi allerede i gang med at se på, hvordan vi ruster vores renseanlæg til fremtidens krav og den grønne omstilling. Det er netop formålet med vores planer om at erstatte 17 af vores 18 renseanlæg med to topmoderne og energiproducerende vandressourcecentre, der kan rense spildevandet bedre og billigere. Nu er der konkrete, omfattende og ambitiøse krav på vej. Det bakker vi op om i Novafos”.
Strengere krav til spildevandsrensning og grøn omstilling på vej

Når direktivet vedtages, vil det bl.a. betyde skærpede krav til at rense spildevandet for kvælstof og fosfor, der er store syndere, når det handler om vandmiljøet. Dertil kommer nye krav til rensning for miljøfremmede stoffer, der er skadelige for både dyr og mennesker. Direktivudkastet har også et mål om energineutralitet for sektoren og om at arbejde mod klimaneutralitet, fordi spildevandsrensning er en af de største kilder til energiforbrug i den offentlige sektor. Kravene vil gælde for de fælles vandressourcecentre fra dag ét.

Carsten Nystrup fortæller: ”Det nye byspildevandsdirektiv vil ændre hele spildevandssektoren. For Novafos betyder det, at 12 af vores i alt 18 renseanlæg i 2040 skal leve op til kravet om energineutralitet, reduktion af klimapåvirkning og skærpede krav til rensning for kvælstof og fosfor. Endvidere skal det undersøges, om udledning af renset spildevand udgør en risiko for mennesker og miljø. Vi forventer at myndighederne kommer frem til, at vi også skal rense for miljøfremmede stoffer.

Det bliver dyrt at leve op til kravene om rensning for miljøfremmede stoffer og reduktion af klimapåvirkning på vores mange renseanlæg, og det bliver virkelig vanskeligt at opnå energineutralitet.

Jeg er derfor glad for, at vi har set skriften på væggen og sammen med vores ejerkommuner og vores naboer i Fredensborg er gået i gang med at forberede at samle rensningen af spildevand, så vi kan leve op til kravene i fremtiden.”

Hvad er EU’s byspildevandsdirektiv?

EU’s byspildevandsdirektiv er lovgivningen for rensning af byspildevand i EU. Det første byspildevandsdirektiv er fra 1991 og handlede om rent vandmiljø. Direktivudkastet dækker bredere med ambitiøse krav til rent vandmiljø, energi- og klimaneutralitet og genbrug af ressourcer.

Byspildevandsdirektivet er i høring og vil derefter blive behandlet i Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Når det reviderede byspildevandsdirektiv bliver vedtaget, vil de nye krav gælde for store renseanlæg (over 100.000 PE, personenheder) fra 2030 og for mindre renseanlæg (over 10.000 PE) fra 2040. 12 af Novafos’ 18 renseanlæg er på over 10.000 PE.

Hvis du vil vide mere

Læs om Novafos’ planer om at modernisere spildevandsrensningen på Vandressourcecenter Roskilde Fjord og Vandressourcecenter Øresund.  

Læs om EU’s byspildevandsdirektiv